Belöningssystem– hjälpande eller stjälpande? : En fallstudie om karriärreformen förstelärare på en gymnasieskola i Gävle

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Belöningssystem - hjälpande eller stjälpande? En fallstudie om karriärreformen förstelärare på en gymnasieskola i Gävle. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Alice Viklund & Erika Lundström Handledare: Monika Wallmon & Lars Ekstrand Datum: 2015 – januari Syfte: Syftet med studien är att med avseende på prestation och motivation skapa förståelse för hur de anställda upplever implementeringen av performance management i form av monetära incitament. Metod: Syftet med uppsatsen var att skapa förståelse för det rådande belöningssystemet och studien har utförts genom en kvalitativ metod. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio lärare på en gymnasieskola i Gävle. Därefter har vi genom tematisk analys presenterat materialet och resultaten i en slutsats. Resultat & slutsats: Slutsatsen vi kom fram till i vår studie var att karriärsreformen på kort sikt har skapat en något försämrad kollegial atmosfär och en känsla av orättvisa. Detta tror vi är mycket på grund av att belöningssystemet fortfarande är i en initieringsfas och att dessa reaktioner kommer att avta.   Förslag till fortsatt forskning: Med anledning till att systemets första treårsperiod inte har löpt ut ännu, tror vi att en longitudinell studie skulle kunna vara mycket bidragande till forskningen. Eftersom vår studie enbart berört lärarnas upplevelser av belöningssystemet förstelärare, hade det därför varit intressant att undersöka skolledningens- eller det politiska perspektivet på fenomenet. Vi anser även att en kvantitativ undersökning hade kunnat vara bidragande till fortsatt forskning. Uppsatsens bidrag: Denna studie visar att performance management via monetära incitament kan förbättra prestation och motivation hos individer, såvida de är självbestämmande i sitt arbete. Vi kan även se en koppling mellan tillfredsställelse, både ekonomisk och icke-ekonomisk, och införandet av det monetära belöningssystemet. Nyckelord: prestation, performance management, belöningssystem, motivation, belöning, tillfredsställelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)