Sökning: "c-uppsats psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden c-uppsats psykologi.

 1. 1. Intentionsorienterad Design

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Henrik Olsson; [2015]
  Nyckelord :ProvoTing; Produktdesign; Provotyper; Kritisk Design; Co-design; Designfilosofi; Stress; Socio-psykologi; Deltagande designprocess; Berättarteknik; Argumentation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är ett resultat av ett examensarbete som fokuserat på design som är kritisk till industrins agenda för att producera en produkt. Den är kritiskt till produktdesignerns roll som bunden till att leverera vad marknaden säger sig önska. LÄS MER

 2. 2. Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Kristiansen; [2015]
  Nyckelord :Läroprocess; dyslexi; fenomenografi; hinder; möjligheter; student; läs- och skrivsvårigheter dyslexi.;

  Sammanfattning : Abstrakt Kristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Subliminal priming : Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Nordberg; [2014]
  Nyckelord :priming; subliminal; elections; bag; color; colour; psychology; nordberg; Rickard; mdh; mälardalen; Eskilstuna; Västerås; sps126; behavioral; behavioral; course; hvv; health; care; welfare; essay; c-essay; advertisement; gender; decision making; gender; advertising; perception; marketing; emotion; technique; Swedish law; colors; people; individuals; plastic bag; popcorn; Vicary; manipulation; specific; business; shop; trend; alcohol; choice; Choosing; decision making; behaviour; priming; subliminal; val; påse; färg; kulör; psykologi; nordberg; rickard; mdh; mälardalen; eskilstuna; västerås; sps126; beteendevetenskap; beteendevetare; kurs; hvv; hälsa; vård; välfärd; uppsats; c-uppsats; colour; advertisement; gender; decision making; kön; reklam; perception; marknadsföring; emotion; metod; svensk lag; färger; människor; individer; plastpåse; påse; popcorn; vicary; manipulation; specifik; affär; shop; trend; alkohol; examen; beteende;

  Sammanfattning : Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception, mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att få bredare förståelse gällande subliminal primings påverkan. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :flickor; accepterat; osäkerhet; strävan; blogg; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. LÄS MER

 5. 5. Du är ingen riktig man : En studie om socialarbetares arbete med män som utsatts för relationsvåld ur genus-, maskulinitets- och hegemoniperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Camilla Andersson Bonnevier; Helena Norström; [2012]
  Nyckelord :gender; hegemonic masculinity; victimization; social work; abused men and intimate partner violence; genus; hegemonisk maskulinitet; offerrollen; socialt arbete; utsatta män och våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Du är ingen riktig man - En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar med män som utsatts för våld i nära relationer och hur de hanterar föreställningar som finns i samhället om män Författare: Camilla Andersson Bonnevier och Helena Norström Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp Vt 2012                                                     Sammanfattning Studien handlar om våld mot män i nära relationer och syftet är att undersöka hur föreställningar om män som finns i samhället påverkar socialarbetares tankar och agerande i mötet med våldsutsatta män. LÄS MER