UPPLEVELSEN AV FATIGUE HOS UNGDOMAR OCH VUXNA PERSONER MED CEREBRAL PARES - En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Det finns idag lite forskning kring målgruppen ungdomar och vuxna medCerebral pares (CP) och hur fatigue påverkar deras aktivitetsförmåga, därförfinns det ett behov av ett samlat kunskapsunderlag kring ämnet. CP är ettsamlingsnamn på en skada som uppstått i hjärnan före två års ålder och fatigueär ett tillstånd av mental och/eller fysisk trötthet som tar längre tid än normalt attåterhämta sig ifrån. Fatigue beskrivs påverka aktivitetsförmågan och är ettsekundärt tillstånd som uppstår hos personer med CP.Syfte Att i litteraturen undersöka hur fatigue upplevs påverka aktivitetsförmågan hosungdomar och vuxna med Cerebral ParesMetod En kvalitativ systematisk litteraturstudie. Analysen genomfördes enligtMalteruds systematiska textkondensering. Databaserna som användes varCinahl, PubMed och Scopus. Sju artiklar inkluderades i studien.Resultat Analysen resulterade i tre teman och åtta subteman. Resultatet visar på attaktivitetsförmågan påverkas av fatigue hos personer med CP. Fatigue beskrivssom en okänd problematik som gör att personen upplever ett behov avförändring i sin aktivitetsförmåga. Detta i sin tur leder till en upplevd känsla avatt vara funktionsnedsatt.Slutsats Fatigue påverkar aktivitetsförmågan och för att hantera detta krävs det attpersonen har en medvetenhet och anpassar sina aktiviteter. En arbetsterapeut kantillsammans med personen hitta sätt att anpassa aktiviteter och främjamedvetenheten kring fatigue. Det behövs fortsatt forskning kring huraktivitetsförmågan påverkas av fatigue samt belysa personernas egnaupplevelser av hur aktivitetsförmåga påverkas av fatigue utifrån ettarbetsterapeutiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)