Förändringar på bilmarknaden – Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

Författare: Anders Kristiansson; Ola Skiöld; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Förändringar på bilmarknaden – Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv.

Ämne: Företagsekonomi, strategic management, Business to Business

Författare: Kristiansson Anders, Skiöld Ola

Handledare: Holmberg Leif, Rudenstam Nils-Gunnar

Nyckelord: Strategic management, synergieffekter, konkurrensfördelar, distributionssystem, IO –teori, strategiska analyser

Syfte: Analysera återförsäljarpektivet utifrån nya förutsättningar på bilmarknaden.

Metod: I studien undersöker vi vad de nya så kallade gruppundantagen har haft för inverkan för personbilsåterförsäljarna ur strategisk synpunkt med fokus på det externa IO-synsättet. Detta har vi gjort genom empiriska studier som omfattat ett antal intervjuer med personer inom bilbranschen. Vi har även granskat vetenskapliga artiklar och teorier som varit relevanta inom detta ämne. Vi har använt oss utan en kvalitativ studie och grundat teorierna i analysprocessen. Utifrån det empiriska materialet har vi identifierat vissa mönster i de viktigaste förändringarna och trenderna inom den nu alltmer dynamiska bilbranschen.

Slutsatser: Utvecklingen inom återförsäljarledet av bilbranschen har kommit att handla om fusioner och företagsuppköp samt införande av flermärkesförsäljning. Detta har lett till en trend som går mot stora återförsäljarkedjor. Att återförsäljare ägnar sig åt nybilsförsäljning trots den låga vinstmarginalen, är p g a att det är vid bilköpet som återförsäljaren knyter till sig kunden för den kommande eftermarknaden, där de största förtjänsterna ligger. Gruppundantagen har givit asiatiska biltillverkare möjlighet att ta sig in på den svenska bilmarknaden, då det blev tillåtet med flermärkesförsäljning. Distributionen sköter de genom det redan befintliga distributionsnätet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)