Vad påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination? : - En integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Influensa är en vanligt förekommande sjukdom i hela världen. Äldre över 65 år är en riskgrupp där det föreligger ökad risk för komplikationer, sjuklighet och dödlighet till följd av insjuknande i influensa. Forskning visar att det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen är genom vaccination. Vaccinationstäckningen för influensa bland äldre personer är låg och behöver öka. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination. Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där resultatet baserades på 18 artiklar. Fem kategorier identifierades: uppfattningen om effekt och biverkningar, tillgänglighet och kostnader, kunskap och brist på kunskap, omgivningens påverkan och preventivt hälsobeteende. Litteraturstudien bidrar med förståelse och kunskap om vad som kan påverka äldre i valet om att motta eller avböja influensavaccination som distriktssköterskan sedan kan använda i arbetet för att främja ett ökat vaccinationsupptag. Dock behövs vidare forskning kring vilka insatser äldre upplever att distriktssköterskan kan bidra med för att äldre personer skall kunna ta välgrundade beslut om influensavaccination.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)