Transformellt ledarskap i DevOps-team: Ett kollektivt ansvar mot en förbättrad slutprodukt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Slutanvändare förväntar sig idag snabba och kontinuerliga förändringar. De traditionella avdelningarna, utveckling och drift, har länge varit uppdelade vilket har bidragit till att flaskhalsar har uppstått vid utrullning av nya funktioner. DevOps myntades och kan ses som en förlängning av agila utvecklingsmetoder för att främja samarbetet mellan dessa två och därmed optimera hela mjukvarulivscykeln. Litteratur har uppmärksammat transformellt ledarskap som en viktig del för ett lyckat DevOps-arbete, men fokuserar inte vidare hur detta ledarskap bedrivs i kontext för DevOps-team, vilket denna studie ämnar åt att undersöka. En kvalitativ studie av fem intervjupersoner utfördes med syfte att samla in empiriskt material utifrån en framtagen undersökningsmodell. Denna modell utgjordes av fyra huvudområden: Vision, Kommunikation, Innovativt och lösningsorienterat arbete, samt Individuell omtanke, med respektive ingående aspekter. Studien påvisade att det transformella ledarskapet bedrivs som en kollektiv ansats i DevOps-team där ansvaret är utspritt på flera olika nivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)