Ensam är stark- eller bara mer försiktig? : En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

Sammanfattning: Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. Detta undersöks med hjälp av två metoder. Det görs en kvantitativ sammanställning och analys av de dödsolyckor som faller inom studiens avgränsningar och har inträffat sedan år 2000. Därefter görs en kvalitativ innehållsanalys av ett antal semi-strukturerade intervjuer med fjällräddare och fjällräddningssamordnare. Ett tredje syfte är att lyfta fram andra intressanta aspekter och trender om människors risktagande i svenska fjällen som kommer fram i denna studie. Resultatet från analyserna visar att de flesta som omkommer inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen har någon med sig. En stor förklarande orsak till detta är troligen att de flesta som rör sig i fjällen har någon med sig. Dock hittades vissa intressanta skillnader i karaktär mellan olyckor med ensamma och de som har någon med sig. Medan de främsta riskerna för ensamma är att de inte har någon som kan hjälpa dem och kanske inte klarar att larma själva, handlar det bland de som har någon med sig i högre grad om hur farlig miljön är och det rör sig om mer dramatiska olyckor. Ett visst belägg hittades för att detta kan bero på att människor tar lite större risker, ägnar sig åt lite farligare aktiviteter och besöker lite farligare platser när de har någon med sig. Något som kan förklaras med hjälp av teorin om riskkompensation, där människor ”matchar” nivån av säkerhet med nivån av risk. Andra intressanta aspekter som hittades i denna studie är exempelvis att ökad säkerhet och tillgänglighet i fjällen tycks leda till ökat risktagande; att sociala medier har en inverkan på risktagande i fjällen; samt att människor har alltmer bråttom och pressade scheman i fjällen, något som kan leda till ökat risktagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)