Metoder och kommunikation i analys och hotbildsproduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att genom en studie av aktörer, mekanismer och metoder prövahypotesen att Säpo och den militära säkerhetstjänstens val av analysmetoder, är en följd avde organisatoriska förutsättningarna och de förutsättningar som ges av rollspelet mellanakademiker, specialister och beslutfattare i Alexander Georges ”Bridging the Gap”.Den metod jag använt är att genom samtalsintervjuer undersöka två möjliga förklaringarTill varför säkerhetstjänsterna gjort sina val av analysmetoder. Är de en följd av deorganisatoriska förutsättningarna, eller av de roller akademiker, operatörer och beslutsfattarehar i de mekanismer som styr produktionen?För att uppfylla uppsatsens syfte och pröva min hypotes formuleras och besvaras följandefyra frågeställningar.1. Vilka metoder, används vid säkerhetstjänsterna för att identifiera och kvantifiera, densäkerhetshotande verksamheten och vilken teoretisk grund vilar dessa metoder på?2. Hur påverkas valet av metoder, mekanismer och teorier av de olika aktörernaskaraktär, samhälleliga sammanhang, juridiska och organisatoriska begränsningar?3. Har valet av metoder, mekanismer och teorier ett medvetet ursprung i enförklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar som ”The Gap”?4. Är förklaringsmodellerna i fråga två och tre till valet av metoder, mekanismer ochteorier konkurrerande, och i sådana fall, vilken är dominerande? Eller är dekompletterande?Sammanfattningsvis visar undersökningen att hypotesen är bekräftad med avseende påMUST. Avseende Säpo är resultatet inte entydigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)