Smärta orsakad av endometrios

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Prior, E och Ratilainen-Malmgren, E. En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar 10 - 15 procent av kvinnorna i världen. Smärta är det mest framträdande symtomet som flera kvinnor tvingas leva med i flera år. Trots att sjukdomen drabbar flera kvinnor saknas det kunskap om sjukdomen bland sjukvårdspersonal, vilket fördröjer diagnostisering och behandling. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Metod: Litteraturstudie baserad på tolv artiklar med kvalitativ ansats. Via strukturerade databassökningar i PubMed och CINAHL identifierades artiklar som ansågs vara relevanta i relation till studiens syfte. Resultat: Kvinnornas smärta påverkade alla aspekter av deras liv negativt. Smärtan kontrollerade kvinnornas liv och kroppar. Sjukvårdspersonalens bemötande hade inverkan på hur kvinnorna upplevde och hanterade sin smärta. Konklusion: Kvinnor med endometrios upplever en stor smärtproblematik vilket får konsekvenser för kvinnornas yrkesliv, sociala relationer och ekonomi. Sjukvårdspersonal tenderar att förminska och normalisera kvinnors smärta vilket leder till att deras vårdbehov inte tillgodoses samt ett minskat förtroende för sjukvårdspersonalen. Ökad insikt om smärtans komplexitet och lyhördhet för kvinnornas erfarenheter skapar förutsättningar för sjuksköterskan att bemöta kvinnorna och ge god omvårdnad i ett professionellt vårdmöte. Nyckelord: Endometrios, erfarenheter, kvinnor, smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)