Modersmål i förskolan : En enkätstudie om faktorer som synliggör osäkerhet hos förskolepersonal i att arbeta med andra modersmål än svenska i förskolans verksamhet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Studien belyser arbete med andra modersmål än svenska i förskolan ur förskolepersonals perspektiv. Syftet med studien är att undersöka eventuella faktorer som kan synliggöra osäkerhet hos förskolepersonal i hur de ska arbeta med barns olika modersmål. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar. För att besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ metod i form av en semistrukturerad enkät. För att analysera svaren genomfördes korstabuleringar. Även ett interkulturellt perspektiv användes för att förstå respondenternas inställning till olika modersmål i förskolan. Studiens resultat visar att förskolepersonal har varierande erfarenheter av faktorer som synliggör osäkerhet i att arbeta med andra modersmål än svenska i förskolan. Den mest återkommande anledningen är förskolepersonals egna språkliga förmågor, följt av läroplanens formulering. Slutligen kunde slutsatsen dras att antalet andra modersmål än svenska som finns i respektive barngrupp skapar utmaningar för förskolepersonal att uppmärksamma alla barns språk likvärdigt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)