Början på ett nytt liv : Kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar 15-20 kvinnor varje dag och var tionde kvinna kommer någon gång att drabbas. Det finns ingen direkt kännedom kring den direkta orsaken till bröstcancer utan många olika faktorer samspelar. Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer från det att de får diagnosen till att behandlingen inleds. Vi belyser även hur de hanterar sin livsvärld och synen på framtiden. Vi valde att analysera åtta kvalitativa artiklar som belyste detta ämne. En litteraturstudie har genomförts och vi har valt att använda oss av Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen skapades tre huvudteman, dessa är: ”Att uppleva sig vara hemlös i sin egen kropp”, ”En kamp för livet” och ”Konsten att leva vidare”. Fyra subteman identifierades och dessa är: ”Att uppleva och bekräfta sitt lidande och sina känslor”, ”Att reflektera över sin nuvarande situation”, ”Behov av stöd” och ”Oro inför framtiden”. Resultatet visar att den första tiden efter diagnosen är orosfylld och känslomässigt kaotisk. Många tankar uppstår och ett behov av stöd, både från närstående och hälso- och sjukvård, uppkommer. För att kvinnorna ska kunna bekräfta sina känslor är det av stor vikt att de tar itu med dem och försöker gå vidare i livet. Kvinnorna har olika sätt att hantera sjukdomen men något som är gemensamt för dem är att de finner en okänd styrka som hjälper dem att prioritera och hantera livet. En oro inför döden och framtiden är central. I diskussionen belyser vi vikten av en god vårdrelation i förhållande till hälso- och sjukvården under den första sjukdomstiden. Vi belyser även närståendes betydande roll gentemot kvinnan och hennes livsvärldsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)