Informationskriget & det journalistiska ansvaret : En kritisk diskursanalys av svenska alternativmediers rapportering om kriget i Ukraina

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur fyra högerorienterade alternativmedier, Samnytt, Nyheter Idag, Nya Dagbladet och Fria Tider, rapporterade om kriget i Ukraina utifrån sex nyhetshändelser. Sammanlagt har 22 artiklar analyserats genom en kritisk diskursanalys. Samtliga artiklar är hämtade från alternativmediernas egna sajter. För insamlingen av det empiriska materialet sammanställde vi ett kodschema med avgränsningar i form av utsatt tidsperiod och sökord. För utförandet av analysen konstruerade vi ett analysschema med inspiration från Faircloughs sociolingvistiska inriktning av diskursanalysen och Berglez analysmodell. Det teoretiska ramverket för studien är uppbyggt på ansatser från den kritiska diskursteorin. Resultatet av den kvalitativa undersökningen påvisar att en majoritet av de utvalda artiklarna präglas av ett ryssvänligt narrativ. Skillnader i hur aktörer framställs har identifierats i form av negativt laddade respektive neutrala ordval. Till följd av hur skribenterna framställer, refererar och hänvisar till olika källor i artiklarna genomsyras en del av texterna av en så kallad falsk balans. Slutsatsen av studien är att ryska aktörer och källor samt källor och aktörer som går i linje med det ryska perspektivet av kriget i Ukraina får större genomslag för sin agenda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)