Lagerstyrning – Förståelse är grunden till förbättring : Utformning av en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka samt applicering av denna på Sandviks produktionsavdelning i Svedala för att iden

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: För företag som håller lager är en viktig faktor för att lyckas öka effektiviteten att arbeta med lagerstyrning. Lagerstyrning handlar om planering och kontroll av lagret för att kunna serva kunderna och produktionen. Inom lagerstyrning är det viktigt att företag fattar beslut gällande vilken orderkvantitet som ska beställas samt när ordern ska läggas för att finnas tillgänglig på lagret vid rätt tidpunkt. Företag kan använda sig av säkerhetslager vid styrning av sitt lager för att försäkra sig om att de kan hantera osäkerheter i efterfrågan och produktion. Syfte: Syftet med studien är att utifrån analys av lagerstyrningsteori utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Vidare ska den framtagna modellen empiriskt appliceras på Sandviks produktionsavdelning i Svedalas aktuella artiklar för att identifiera möjliga förbättringar. Metod: Studien har genomförts som en fallstudie på Sandviks produktionsavdelning i Svedala baserat på en teoretisk framtagen lagerstyrningsmodell. Teoriinsamlingen till utformandet av den teoretiska lagerstyrningsmodellen har inhämtats via facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Empiriinsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer och numerisk data. Både teori och empiri har sedan analyserats utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Avslutande kommentarer: Den framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen börjar med att presentera kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten, sedan presenteras steg för att genomföra en ABC-klassificering och slutligen presenteras olika lagerstyrningsmetoder för att bestämma hur orderläggningen ska ske samt hur stortivsäkerhetslagret ska vara. Den teoretiska lagerstyrningsmodellen är pedagogisk och tydlig för att skapa förståelse hos företag om hur de kan öka sin lageromsättningshastighet. Lagerstyrningen som formades utifrån den teoretiska lagerstyrningsmodellen för Sandviks produktionsavdelning i Svedala bestod av orderläggningsmetoderna lot-for-lot, uppskattad orderkvantitet och täcktidplanering samt säkerhetslager baserat på manuella bedömningar och baserat på ledtidsförbrukningen. Med hjälp av denna lagerstyrning ska de proaktivt undvika föråldrat och långsamtgående lager i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)