Från översiktsplan till översiktsplanering - En studie om hur rullande översiktsplanering kan bedrivas

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Den här uppsatsens syfte har varit att redogöra för vilka förändringar bedrivande av rullande över-siktsplanering innebär för kommunerna. Uppsatsen har även redogjort för hur rullande översiktspla-nering kan förstås utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv. Utifrån detta har metoder för hur En-köpings kommun skulle kunna arbeta med rullande översiktsplanering diskuteras. För att skapa förståelse för den förändrade processen har representanter från Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en rullande översiktsplanering, inter-vjuats. Utöver det har planerare på Länsstyrelsen intervjuats samt planeringsdokument granskats. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens frågeställningar för att i ett längre skede ligga till grund för en analys av hur Enköpings kommun skulle kunna bedriva en rullande översiktsplanering. Uppsatsen resultat visar på att det inte ställs några nya krav på kommunerna gällande rullande över-siktsplanering. Resultatet visar även på förändrade relationer och roller för de olika intressenterna, där planerarens roll blir att medla medan politiker och medborgare intar en mer aktiv roll. Vad gäller det planeringsteoretiska perspektivet så har processen förändrats från att utföras enligt den rationella planeringsteorins egenskaper mot en flexibel och interaktiv process. En process som kan kopplas till den kommunikativa planeringsteorin samt den cirkulerande planeringsmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)