Motstrategier under förhör

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Åsa Kristiansson; [2023-06-26]

Nyckelord: informationshantering; förhörsstil; strategier;

Sammanfattning: Tidigare forskning har fokuserat på att upptäcka om en misstänkt ljuger eller talar sanning. Det har visat sig vara svårt att avgöra. Byte av strategi (SOS) innebär att förhörsledaren påverkar den misstänkte att byta strategi under förhöret, för att på så vis få ur mer information från den misstänkte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka motstrategier skyldigt misstänkta använder sig av i förhör, samt i vilken utsträckning förhörsstilen har påverkan på byte av strategi. Informanterna (N = 297) fick se ett videoklipp där de fick tänka sig att de var personen på videoklippet som begick ett fiktivt brott. De blev sedan förhörda via zoom där de fick instruktioner att övertyga förhörsledaren om deras oskuld. Självrapporterade svar kodades och tre teman, intryckshantering, informationshantering och kommunikationshantering framkom. Utifrån varje tema framkom åtta strategier . Den strategi som var vanligast vid inledande strategi var inövad historia och vid byte av strategi var det förklarande och följsam som var vanligast. Informanterna blev förhörda med en av tre förhörsstilar, direktförhör, standardförhör och förstärkningsförhör. I direktförhör ifrågasätts inga oförenliga påståenden vilket görs i standard och förstärkningsförhör. Den förhörsstil som framkallade flest byten av strategier var förstärkt förhörsstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)