Att undvika förlust : Vilka faktorer ledde till de skilda utfallen för Finland och Norge i Finska Vinterkriget respektive vid det tyska angreppet på Norge 1940?

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Det förväntade resultatet i en väpnad konflikt mellan en starkare och en svagare stat är att den som förefaller starkare faktiskt segrar och därigenom uppnår sina målsättningar. Även om detta är det vanligaste resultatet händer det att den svagare staten segrar, eller åtminstone undviker att förlora. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som på ett avgörande sätt bidrar till framgång för den svagare aktören i en asymmetrisk, konventionell, väpnad konflikt.  Forskningen genomförs som en jämförande studie mellan två liknande fall. Dessa fall av konventionell krigföring ledde dock fram till olika resultat. Det ena fallet är den tyska invasionen av Norge 1940. Trots norskt motstånd uppnåddes de tyska målsättningarna, vilket kunde förväntas givet styrkeförhållandena. Det andra fallet är Finska Vinterkriget, där Sovjetunionen inte lyckades uppnå sina målsättningar mot det resursmässigt avsevärt svagare Finland.  Resultatet av analysen visar att flera faktorer är avgörande för att den svagare aktören skall nå framgång. Främst bland dessa är att den politiska ledningen uppfattar ett hot och är villig att agera mot detta. Vidare är viljan att strida, samt yttre faktorer som påverkar angriparen viktiga. Numerären och kvaliteten hos de militära maktmedel som finns till förfogande är inte oviktiga, men inte heller av avgörande betydelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)