Hur påverkar bonusar investeringsstrategin i ett företag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Det debatteras i media om att bonusar leder till kortsiktighet, att företagsledare medvetet väljer bort långsiktiga investeringar för att uppnå kortsiktiga vinster. Det har också debatterats om huruvida större bonusar till chefer leder till högre lönsamhet för aktieägarna.Syfte: Att undersöka vilka faktorer som påverkar bonusar och hur bonusar påverkar företags investeringsstrategi. Vi vill även bidra med kvalitativ data till ett område som framförallt har studerats kvantitativt.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat personer för att få information om deras investeringsstrategi. Informationen om företagens ersättnings policy har vi hämtat från årsredovisningar. Vi har även läst vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet. Det är från detta material som vår analys är grundad på.Teori: Vi analyserar empiriska data utifrån agentteorin och teorier kring företags ägarstruktur.Slutsats: Vi har funnit att ägarstukturen, storleken och det redovisade resultatet påverkar den rörliga ersättningen. En fjärde faktor som vi finner är att motivation är en stor anledning till att företag erbjuder bonus. Vi finner inte ett positivt samband mellan bonus och investeringsstrategin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)