Vad tycker du om problemlösning? : En kvalitativ studie om elevers upplevelser vid problemlösning inom matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vad elever i årskurs 6 upplever vid arbete med problemlösning inom matematik. Studiens frågeställningar var följande: Vilka upplevelser ger eleverna uttryck för vid problemlösning och påverkar dessa upplevelser eventuellt deras resultat samt upplever eleverna svårigheter vid problemlösning, i så fall vilka? För att besvara syftet fick tio årskurs 6-elever en problemlösningsuppgift från ett gammalt nationellt prov. Sedan utfördes kvalitativa intervjuer med eleverna. Insamlade data bearbetades genom tematisk analys där koder hittades som sedan skapade olika kategorier och underkategorier. Det som framkom var arbetsprocess, information och upprepad läsning, bildlig representation, elevernas inställning, kognitiva aspekter, tankeprocess samt tidigare kunskaper och förståelse. Tillsammans med studiens bakgrund och kognitivismen bearbetades resultatet. Eleverna visade ofta en, men olika upplevelser, varav några visade flera upplevelser. Vi ansåg att elevernas upplevelser påverkade deras resultat på olika sätt. Inom de framkomna kategorierna ansåg vi att faktorerna oförståelse, negativ inställning och bristande tidigare kunskaper var svårigheter som eleverna upplevde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)