Förhållandet mellan prestation och lönsamhet : En studie applicerad på små svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Titel: Förhållandet mellan prissättningsförmåga och lönsamhet.

Författare: Uno Bite Janols, Joakim Dofs och Niklas Ottosson.

Handledare: Anders Wrenne.

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola.

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng.

Syfte: Studien syftar till att identifiera hur utvecklad prissättningsförmågan är inom den svenska tjänstesektorn och vidare om företag med välutvecklad prissättningsförmåga presterar bättre än företag med mindre utvecklad prissättningsförmåga.

Metod: Enkätundersökning. Urvalet bestod av 151 företag sökbara inom ”Redovisning och bokföring” och ”Revision”, av vilka 16 företag besvarade enkäten.

Slutsats: Studien har inte påträffat något samband mellan deltagande företags prissättningsförmåga och lönsamhet. Vidare bedöms prissättningsförmågan inom små svenska tjänsteföretag vara medelutvecklad. Resultatet kan dock inte med säkerhet antas spegla verkliga förhållanden på grund av en brist på respondenter i studien. Studiens resultat visar dock på brister i motsvarande studier, vilket motiverar fortsatt forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)