Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Standarden gav möjligheten attvärdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde vilket föranledde diskussion om huruvidadet uppfyller sitt syfte, att skapa en mer relevant redovisning. Vid värdering till verkligt värdeav förvaltningsfastigheter tillkommer en viss mängd subjektivitet, vilket kan ge upphov tillmanipulering i redovisningen hos beslutsfattarna.Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida tendenser av Earnings Management förekommerinom svenska fastighetsbranschen i samband med chefsbyten, så kallat Big Bath Accounting,och om skillnader föreligger beroende på om chefsbytet varit rutinmässigt eller oplanerat.Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har kvantitativa testergenomförts mot framarbetade hypoteser. Wilcoxon Signed-Rank tester och Mann-Whitney Utester har använts för att stödja eller förkasta hypoteserna. Datamaterialet som använts i testernakommer från bolagens årsredovisningar under åren 2005 till 2016 och totalt är det 25 styckenbolag som kommit att ingå i studien.Empiri och Slutsatser: Från de statistiska testerna hittades visst stöd för att EarningsManagement förekommer i samband med chefsbyten. Året då chefsbytet inträffade gjordeslägre värderingar av bolagen med chefsbyte än de övriga bolag som jämförts med, vilket ärtecken på Big Bath. Vidare hittades inget stöd för att skillnader föreligger mellan rutinmässigaoch oplanerade chefsbyten. En av slutsatserna av resultaten är att bonus- och belöningssystemhar en stor betydelse för förekomsten av Big Bath Accounting. Andra slutsatser är att de externavärderarna som används och transparensen som finns gällande värderingsmodellerna kan varaorsaker till varför studien inte fann några signifikanta skillnader i värderingarna mellanrutinmässiga- och oplanerade chefsbyten.Förslag till fortsatt studier: Skillnader mellan CFO och CEO är ett ämne som lyfts fram somförslag och ytterligare ett ämne att undersöka är hur Big Bath skiljer sig i fastighetsbranschenmellan svenska företag och länder med en annorlunda företagskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)