Damn Pinkerton, and all such as he! : Om orientalism i Madame Butterfly 

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för musikvetenskap

Sammanfattning:

Sebastian Beverloo: "Damn Pinkerton, and all such as he! – Om orientalism i Madame Butterfly." Exa- mensarbete på kandidatnivå i musikvetenskap, Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, ht 2014.

Orientalism är teorin att Väst, genom representation i konsten, har förmedlat en ofördelaktig bild av Ori- entens folk, seder och bruk. Begreppet förklarar de estetiska strömningar som följde med den ostindiska handeln och den europeiska kolonialismen. Problemen som teorin om kulturell orientalism sätter fingret på innefattar olika aspekter av representation; hur orientalerna (redan det ett problematiskt begrepp i sig) har gestaltats i konsten. Ett av de centrala problemen är att etnicitet lyfts fram före individualitet: en orien- talisk man är i första hand orientalisk, och bara i andra hand man. Det här arbetet problematiserar repre- sentationen av rollpersonerna i den kvartett av verk, som jag kallar för Madame Geisha-berättelsen (Lotis Madame Chrysanthème (1887), Longs Madame Butterfly (1898), Belascos Madame Butterfly (1900), Puc- cinis Madama Butterfly (1904-7)). Mer specifikt undersöks hur den japanska kvinnan gestaltas genom alla de fyra verken – i synnerhet med hänsyn till relationen mellan japansk kvinnlighet och västerländsk man- lighet. Ett av huvudproblemen är att centralfiguren i berättelsen är en japansk kvinna, trots att ingen av de inblandade författarna var varken japansk eller en kvinna. Verken studeras sida vid sida och jämförs utifrån orientalistiska och genusrelaterade problem. En del av undersökningen ägnas även åt Butterflys påstaådda verkliga ursprung. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)