"Den andre" i barnfilm : En innehållsanalys av Disneyfilmerna Lejonkungen och Pocahontas

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Elvira Englund; [2014]

Nyckelord: Den andre; etnicitet; barnfilm; Disney; Disneyfilm;

Sammanfattning:

Denna studie tittar på hur ”den andre” skildras i barnfilm. Materialet som har ställts inför analys bestårav de två Disneyfilmerna Lejonkungenoch Pocahontas, utgivna år 1994 respektive 1995. Fokus för analysen är etnicitet och vilken samhällsgruppsomskildras som ”den andre” i Lejonkungenoch Pocahontas.För att sätta studien om andraskapande i ett större perspektiv har Edward W. Saids synsätt på hur ”den andre” har skildrats och hur andraskapande har utförts använts som teoretisk bakgrund. Studien innehåller även en jämförande del, där liknelser och skillnader mellan Lejonkungenoch Pocahontastas uppi förhållande till hur ”den andre”framställs. Några av de slutsatser som studien kommer fram till är att det i Lejonkungenförekommer en mer implicit skildring av ”den andre”, det då alla karaktärer i filmen utgörs av djur. I Pocahontasär det istället tydligt att det är indianerna i ”The New World” som framställs som ”de andra”. Studien kommer även fram till att det i Lejonkungenoch Pocahontasfinns flera liknelser till hur Said menar att ”den andre” och den som utför andraskapandet skildras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)