Det flerspråkiga klassrummet : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de anpassar sin svenskundervisning för flerspråkiga elevers språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: I takt med att flerspråkiga elever förekommer alltmer i dagens skolverksamheter är det väsentligt för lärare att ha kännedom kring elevernas erfarenheter och kunskaper. Studiens syfte är att öka kunskapen om hur grundskollärare med inriktning årskurs 4–6, anpassar sin undervisning för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling i svenskämnet. De frågeställningar som har uppfyllt studiens syfte är följande: Hur identifierar lärare de olika språkliga nivåerna i det flerspråkiga klassrummet? På vilka sätt säger lärare att de utformar sin undervisning för de flerspråkiga elevernas språkutveckling? Vilket resultat menar lärare att de åstadkommer med utformningen av undervisning för flerspråkiga elevers språkutveckling i klassrummet? Studiens utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet. Studien genomfördes av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga lärare anpassar sin undervisning på liknande sätt men det finns även olikheter kring det. I resultatet synliggörs det att lärarna använder digitala verktyg olika mycket för att främja de flerspråkiga elevernas språkutveckling. Samtliga lärare använder sig även en hel del av par- och grupparbeten. De anser att interaktionen mellan individer har en avgörande roll för språkutvecklingen, vilket även tidigare forskning synliggör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)