Gränslösa Premier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Gränslösa Budpremier Seminariedatum: 17-januari- 2019 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Casper Bergh, Dragomir Petrov, Per Pertoft Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Budpremie; Gränsöverskridande; Företagsförvärv, Storbritannien, Multiple regression Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i budpremien mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Vidare ämnar studien undersöka vad som driver denna potentiella skillnad med hjälp av ytterligare två variabler specifikt för gränsöverskridande förvärv. Metod: För att uppfylla studiens syfte har en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats använts. Metoden går ut på att kvantifierbara data bearbetas och analyseras med hjälp av multipel regressionsanalys. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv bygger på tidigare forskning om samband mellan budpremien och specifika enskilda variabler samt neoklassisk respektive beteende inriktad teori. Empiri: Empirin är baserad på 226 publika företagsförvärv på den brittiska marknaden mellan 2010–2018. Slutsats: Studien kommer fram till samband mellan budpremien och variablerna gränsöverskridande förvärv samt betalningssätt i form av aktier. Utöver dessa visar inga fler undersökta variabler någon signifikans. Justerade förklaringsgraden av undersökningen kommer fram till ett resultat på 4,05%.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)