Herr Gawain och den gröne riddaren. Ridderlighetstanken som den kan uttydas ur en senmedeltida riddarroman.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Uppsatsen diskuterar vilka spår av ridderlighetstankens dygder som kan uttydas ur den senmedeltida "Sir Gawain and the Green Knight". Undersökningen jämför resultatet mot ett antal vedertagna "kärndygder" för att därefter urskilja likheter och skillnader samt för en diskussion kring dessa och orsakerna till deras uppkomst. Uppsatsen diskuterar vidare tidigare forskning på och omkring verket och för fram delvis nya slutsatser baserat på resultatet från den tidigare diskussionen kring dessa ridderskapets dygder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)