Syndikeringsprocessen vid garantier och lån

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att utreda skillnader och likheter mellan syndikerade lån och syndikerade garantier. De garantier som behandlas är demandgarantier samt standby letters of credit. Dessa garantier är speciellt anpassade för de krav som ställs på den internationella transaktionsmarknaden. Standby letters of credit eller standby remburser har utvecklats för att motsvara demandgarantier och de särskilda krav som amerikansk lagstiftning ställer på garantier. Uppsatsen inleds med ett avsnitt där syndikerade lån behandlas och beskrivs för att senare utgöra en grund vid jämförelsen med syndikerade garantier. Därefter följer en genomgång av demandgarantier och standby remburser och den funktion dessa har på den internationella marknaden. Avsnittet berör särskilt de karaktärsdrag som produkterna har och vilka egenheter det medför vid avtalets tillkomst. Slutligen följer ett avsnitt om syndikering av garantier. Här utreds hur garantier kompletterar och förhåller sig till syndikerade lån samt vilka skillnader och likheter som kan ses vid syndikeringsprocessen. Marknaden för syndikerade lån är tätt sammankopplad med marknaden för syndikerade garantier. Genom bland annat de standarddokument som utges av Loan Market Association har det visat sig att garantier syndikeras i samband med syndikerade lån. De huvudsakliga principerna för produkterna är densamma och på många sätt är avtalsklausulerna mycket lika varandra. Trots de många likheter som kan ses i såväl syndikeringsprocessen som avtalets utformning kan vissa skillnader skönjas. Vid syndikerade garantier har den i uppsatsen berörda tvåstegsmodellen kunnat ses som anpassad för syndikering av garantier. Marknaden för garantier synes ofta kräva att en bank ska stå gentemot beneficienten. Motgarantier försäkrar sedan den utställande banken ersättning från det övriga syndikatet som därefter ersätts av uppdragsgivaren. Vid syndikerade lån utses, liksom vid garantier, en agentbank. Skillnaden består i att syndikatet vid lån är direkt anknutna till låntagaren. Vad gäller avtalets utformning kan vi se att syndikerade lån där betalning utges direkt ställer andra krav än garantier där betalning sker i ett senare skede. Genom åtaganden från låntagaren och långtgående hävningsklausuler kan syndikatet vid lån återkräva betalning när problem uppstår, medan ett syndikat som utställt en garanti ofta betalar ut garantin efter det att problem har uppstått. Följaktligen har syndikatet vid garantier ett större behov av säkerheter ifrån uppdragsgivarens sida. Syndikerade lån och syndikerade garantier utgör två skilda produkter som används i tät sammanslutning till varandra. De skillnader som kan ses mellan produkterna beror på såväl marknadsmässiga krav som de specifika karaktärsdrag som lån och garantier innehar. Likheterna kan sägas bero på marknadens förkärlek för att använda produkterna tillsammans och därav följer flertalet syndikeringsprinciper samma mönster oavsett om det är lån eller garantier som avses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)