Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EU-domstolen i förhandsavgöranden angående den europeisk arresteringsordern?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur EU-domstolen hanterar konflikterande värden när de dömer i förhandsavgöranden gällande den europeiska arresteringsordern och om EU-domstolen tenderar att prioritera rättsstatsprincipen eller principen om ömsesidigt förtroende högst. Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar värden och värdekonflikter samt våra två utvalda värden rättsstatsprincipen och principen om ömsesidigt förtroende. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med tolkning som verktyg för att finna explicit samt implicit argumentation i alla förhandsavgöranden gällande den europeiska arresteringsordern från de senaste två åren. Resultat: Vårt resultat visar att EU-domstolen tenderar att i större utsträckning prioritera principen om ömsesidigt förtroende framför rättsstatsprincipen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)