Ordning och Uppförande - en kvalitativ studie om lärarnas syn på innebörden av begreppet Ordning och Uppförande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Daniel Bergsten; Torbjörn Ekstrand; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Studien presenterar ett resultat av en kartläggning av vad tio betygsättande lärare anser om innebörden i begreppet Ordning och Uppförande.

Bakgrunden till arbetet är Folkpartiets förslag om att införa ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Syftet med studien är att belysa vad lärarna anser om den specifika innebörden i ordning och uppförande. Två frågeställningar ställs för att besvara arbetets syfte:

Hur uppfattar lärare innebörden i begreppen ordning och uppförande?

Vilka aspekter i begreppet Ordning och Uppförande anser lärarna vara viktigast att bedöma?

Den empiriska datainsamlingen är baserad på en samtalsmetod. Samtal fördes med tio lärare av varierande bakgrund.

Resultatet för studien öppnar för en tvådelad slutsats. En slutsats är att majoriteten av lärarna är överens till att respekt genomsyrar begreppet Ordning och Uppförande. Vidare när det gäller lärarnas attityd till bedömningsgrunderna så råder det en mindre oenighet mellan dem, respektperspektivet är emellertid återkommande även här.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)