Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. En tematisk analys genomfördes av empirin, genom vilken vi sammanställde teman utifrån respondenternas perspektiv. En typologisk analys användes för att visa skillnader och likheter mellan olika generationers preferenser i val av kommunikationskanal.       Resultat och bidrag: Studiens bidrag är att det föreligger fler likheter än skillnader mellan baby boomers, generation Ys och generation Xs preferenser av interna kommunikationskanaler. De enda skillnader som studien belyser är att generation X värderar epost högre än övriga generationer, samt att generation Y värderar kommunikation genom chattfunktioner högre än de andra två generationerna. Studien fastställer även att andra aspekter såsom relation, kontext och informationsöverflöd, är betydande inom ledares val av intern kommunikationskanal.   Förslag till fortsatt forskning: Denna studie ger som förslag att undersöka hur generationer skiljer sig åt i preferenser av interna kommunikationskanaler inom andra kontexter än den som undersökts i denna studie. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att djupare undersöka generation Xs användning av epost och generation Ys användning av chattfunktioner. Vidare kan framtida forskning undersöka hur relationen mellan ledare och medarbetare samt informationsöverflöd påverkar ledares val av interna kommunikationskanaler.   Nyckelord: Intern kommunikation, interna kommunikationskanaler, baby boomers, generation X, generation Y.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)