Sökning: "Robin Rodestrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Rodestrand.

 1. 1. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 2. 2. Utvecklad value stream mapping för en varierande produktion mot kundorder : En fallstudie vid Karl Hedin Emballage AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Albin Borgvall; Robin Rodestrand; [2017]
  Nyckelord :make-to-order; engineer-to-order; lean; value stream mapping; lean; produktion; value stream mapping; värdeflödesanalys; effektivitet; kundorderstyrning; kundorderanpassad; slöseri;

  Sammanfattning : Introdukton: Dagens hårda krav på specialanpassade produkter har bidragit till fler och fler företag som tillämpar en kundorderanpassad strategi. Eftersom dessa företag konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och erbjuder unika produkter med tilltalande priser har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer konkurrenskraftig. LÄS MER