Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det förelåg ett negativt samband mellan funktionell kapacitet och upplevelsen av övervikt som ett problem hos barn på en överviktsmottagning. Studien syftade också till att undersöka om det fanns ett samband mellan funktionell kapacitet och kroppssammansättning respektive energiförbrukning samt om ett samband mellan energiförbrukning och individens upplevelse av övervikt som ett problem förelåg. Metod: En icke-experimentell, retrospektiv, deskriptiv och korrelerande tvärsnittsstudie. Studien baserades på insamlade data från nybesök på Akademiska barnsjukhusets överviktsmottagning. 58 deltagare i åldrarna 7–17 år inkluderades. Utfallsmåtten var sex minuters gångtest, Physiological cost index, kalipermätning och självskattade överviktsproblem. Resultat: Inget samband förelåg mellan funktionell kapacitet och självskattade överviktsproblem eller mellan funktionell kapacitet och energiförbrukning. Det fanns ett svagt samband (r=-0.55 p=0,03) mellan funktionell kapacitet och total fettmassa. Slutsats: Sambandet mellan funktionell kapacitet och total fettmassa överensstämde med tidigare studier. Andra mätmetoder bör övervägas vid uppföljande studier för att få ett säkrare resultat och undersöka de bakomliggande faktorerna till självskattade överviktsbesvär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)