Sexuell hälsa hos kvinnor med bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor världen över. Behandling kan resultera i biverkningar som påverkar den sexuella hälsan. Sjuksköterskor har en central roll i att främja hälsa genom att stödja patienter i hanteringen av sexuella utmaningar i samband med behandlingen.  Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i samband med bröstcancer.  Metod: Litteraturöversikt på sju vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod från databaserna Cinahl och Pubmed analyserades enligt Fribergs metod. Artiklar söktes fram med sökorden: Sexual Health, Sexuality, Breast Neoplasm och Attitude to Sexuality.   Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman: Upplevelse av förändrad kroppsbild, Förändrad sexuell funktion och Upplevelse av skam och stress. Resultaten visar, bland annat, att kvinnor upplever en lägre tillfredställelse av sexuell hälsa. De står inför utmaningar såsom identitetens förlust, smärta vid samlag och upplevelser av stress och skuld. Utmaningarna påverkar självkänsla och relationer.  Slutsats: Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever flera typer av lidande. De möter svårigheter relaterade till kroppsbild och sexuell funktion, till följd av behandling. Detta påverkar den sexuella hälsan negativt och kan ge upphov till psykologiska konsekvenser som rädsla och skam, vilket i sin tur påverkar självkänsla och relationer negativt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)