Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. Vad finns det för argument för att inkludera eller exkludera webbquizzar i undervisningen? Den forskningslitteratur som studien behandlar påvisar bland annat att införandet av kontinuerlig examination höjer studieresultaten, gör så att studenter känner sig mer involverade i undervisningen och leder till mindre fusk. Webbquizzar visar sig ha sina fördelar i automatiserad rättning vilket leder till mindre arbetsbelastning för läraren och en direkt återkoppling för eleverna. Negativa följder av kontinuerlig examination kan vara att det driver på en stress för studenterna och det kan även bidra till en polarisering, där starkare elever gynnas men svagare elever missgynnas. Rörande webbquizzar har studenter även en oro för tekniska fel som kan uppstå då examinering sker digitalt över nätet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)