Persuasive technology för hållbar konsumtion : En kvalitativ studie om e-handelsplatsers möjligheter att påverka attityder gentemot hållbar konsumtion inom textilindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Människan förlitar sig alltmer på att teknologi ska lösa komplexa problem i framtiden och klimatförändringar är något som ständigt diskuteras i denna kontext. I och med ökade utsläpp arbetar företag för att hitta tekniska lösningar för att minska sin klimatpåverkan. En teknik som har utvecklats de senaste åren är persuasive technology, som används för att övertyga användaren till ett viss beteende och/eller attityd. Uppsatsen riktar in sig på textil- och klädindustrin inom e-handel, vars företag försöker skapa lösningar som främjar hållbara konsumtionsmönster och ökar konsumenters medvetenhet kring området. Syftet med denna studie är att undersöka hur persuasive technology på e-handelsplatser kan påverka människors attityder gentemot hållbar konsumtion, samt vilka likheter och skillnader som kan urskiljas mellan två e-handelsplatser. Detta har testats genom en kvalitativ fallstudie där respondenter fick interagera med de två e-handelsplatserna ZARA och H&M och besvarade ett fråge- formulär. Uppsatsen utgår från ramverket The Functional Triad, som används vid urvalsprocessen för att identifiera e-handelsplatser, samt för att reflektera över hur väl e-handelsplatserna tillämpar ramverket och vad det gav för resultat. Fallstudiens resultat visade att en majoritet av respondenterna hade en oförändrad attityd gentemot hållbar konsumtion, men det fanns en del respondenter som upplevde en attitydförändring antingen gentemot hållbar konsumtion eller företaget. Uppsatsens slutsats är att persuasive technology kan påverka människors attityder på olika sätt och att det fanns vissa skillnader mellan de två e-handelsplatserna, dock var skillnaderna inte avgörande för respondenternas attityd- förändring. Uppsatsen har visat att denna teknologi kan ha en betydande roll för framtidens möjligheter till en hållbar konsumtion, men att det samtidigt finns många faktorer som spelar in i huruvida det sker en attitydförändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)