Millennials – upplevelser från unga vuxnas arbetsliv : En kvalitativ studie för att förstå den nya generationen på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Susanne Holmberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt    Generation Y, också kallad millenniegenerationen, är en generation som fått bli  synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem och argumentationen inom forskning sker kring egenskaper som beskriver en hel generation på ett stereotypt sätt. Millenniegenerationen finns nu ute på arbetsmarknaden, de finns inom alla yrkesgrupper från läkare till lokalvårdare. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på mer om generationens yrkesliv med speciellt fokus på bemötande, karriär och syn på ledarskap; eget eller andras. Kan berättelser från personerna ur millenniegenerationen spegla forskningens beskrivning av generationen? Denna studie presenterar resultatet av semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ design, med sju informanter ur millenniegenerationen, yrkesverksamma i olika delar av landet och i olika yrkeskategorier. Analysen av resultaten visade att en del av beskrivningarna om millenniegenerationen stämmer med informanternas upplevelse, bland annat om det tekniska kunnandet och deras önskan om att ha en chef som är närvarande och lyhörd. Vidare visade resultatet att fördomarna om till exempel lathet, inte är överensstämmande med informanternas egen upplevelse. Slutsatsen av resultat och analys om millenniegenerationens yrkesliv bekräftade därför till stor del tidigare forskning gällande deras egenskaper och personlighet. Framträdande i uppsatsens studie var lojaliteten till person och inte till företag. Framtida forskning föreslås kring millenniegenerationen utifrån ett samtida perspektiv, inte i jämförelse med andra generationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)