Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Sofia Nagy; [2019]

Nyckelord: sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

Sammanfattning: Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc.) studerats. Under 1950-talet bestod tillverkningen på sjukhusapoteken främst av enkla beredningar som injektions- och infusionslösningar. År 1963 utförde Apotekarsocieteten en utredning av uppgifter och resurser och började diskutera vad som bör gälla för tillverkning på sjukhusapoteken. Sterila lösningar började tillverkades i plastförpackningar istället för i glas, vilket eliminerade sprickbildning och ledde till en mindre risk för bakteriekontamination. Radiofarmacin växte fram under 1960-talet och fortsatte sin utveckling under 1970- och 1980-talet. Reagensberedning, dialyslösningar och extemporetillverkning av olika beredningsformer ökade i omfattning. Centralisering och rationalisering av tillverkning var betydande för att förenkla tillverkning av läkemedel. TPN, parenteral smärtlindring och cytostatika var tillverkningsmoment som tillkom under 1980-talet. Endos- och flerdosförpackningar blev vanliga under 1990-talet. Tillverkning av TPN och radiofarmaka fortsatte att öka och utvecklas. Många faktorer har bidragit till utvecklingen som skedde under 50-årsperioden. Till en början bestod tillverkningen av enkla produkter och utvecklades efter hand till att omfatta allt mer komplexa beredningar. Denna utveckling har kunnat ske på grund av bland annat ökade resurser (antal sjukhusapotek, personal, material, lokaler, utbildning), utveckling inom vetenskap, medicin och teknik, centralisering och rationalisering, regleringar, samarbete mellan farmaceuter och sjukhuspersonal, samt ambition och engagemang från de som varit med och fört utvecklingen framåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)