Språk är inte bara ord, det är mycket mer. : En studie om förskollärares strategier i undervisning och lärmiljöns utformning, i syfte att stimulera barns språkutveckling.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att ge kunskap om vilka strategier förskollärare använder sig av i undervisningssituationer för att stimulera barns språkutveckling. Syftet är också belysa hur förskollärare stimulerar barns språkutveckling i förskolans lärmiljö. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utformades studiens tillvägagångssätt. Utvald metod var intervjuer via e-post. Datamaterialet analyserades med hjälp av teoretisk utgångspunkt utifrån en framework-modell. Resultatet visade flertalet olika strategier förskollärare nyttjar för att utforma undervisning, samt lärmiljöer. Bland annat visade resultatet att några av dessa strategier var att anpassa både lärmiljö och undervisning utefter de behov som finns i aktuell barngrupp. En annan strategi var att tillsätta böcker i lärmiljön, för att locka till högläsning. I resultatet kunde likheter och skillnader urskiljas för att sedan kritiskt diskuteras. Slutsatser av denna studie är hur viktig förskollärares förhållningssätt är i både undervisning, och utformning av lärmiljöer. En till viktig slutsats är att förskollärares kompetens är viktig i arbetet med barns språkutveckling, för att kunna anpassa undervisning och lärmiljöer för den specifika barngruppen förskolläraren ansvarar för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)