Kompetensarbete för ett medieföretag : En fallstudie på Eniro Sverige AB och Eniro Sverige Försäljning AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Lisa Persson; Pia Haavisto; [2006]

Nyckelord: Kompetens; Kompetensutveckling;

Sammanfattning:

Som en konsekvens på de radikala förändringarna i världen under de senaste decennierna har företagens konkurrensfördelar som storlek, skyddad teknologi och tillgång till kapital, vilka tidigare gett övertag, allt mer minskat i värde i takt med att produkterna och tjänsterna blivit mer kunskapsintensiva. Den nya konkurrensfaktorn tycks vara medarbetarnas engagemang och kompetens. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur kompetensarbetet bedrivs hos Eniro Sverige AB och Eniro Sverige Försäljning AB. Uppsatsen fokuserar på hur kompetensutvecklingen sköts och vilka potentialer företagen har för att öka sina konkurrensfördelar genom kompetensutveckling.

Uppsatsen är uppbyggt genom kvalitativa undersökningar; dels genom både offentliga och företagsinterna rapporter och dels via intervjuer med personal från olika delar i organisationerna. Teorierna vi använt oss av är hämtade ur organisations- och ledarskapslitteraturen och vi har använt dem för att bygga en egen modell för att förklara de komplexa sambanden mellan företagen, dess anställda och omvärlden.

Vår uppsats beskriver den nuvarande situationen för organisationerna och också hur viktigt det är att företagen besitter rätt kompetens. Vi har kommit fram till att företaget använder kompetens som den största konkurrensfördelen för att möta morgondagen. Eniro bedriver kompetensarbete främst med praktiska verktyg som PU-samtal, R-I-K-modellen och utbildningsprogram, men utan att ha någon övergripande struktur. Kompetensutveckling ses som en process och företaget arbetar mycket med det, men det saknas en uttalad strategi och sammanhållning. Företaget har potential att öka sin konkurrenskraft genom kompetensutveckling. Eftersom Eniro är ett av de stora mediebolagen har de också resurser att genomföra mer omfattande kompetensutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)