Lagar och riter eller flower power? : Om att vara ung kristen i Sverige 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: I denna kvalitativa studie har fem Pingstvänner i åldrarna 18–30 intervjuats med syftet att dokumentera deras upplevelser av hur det är att leva som ung kristen i en frikyrklig församling 2020. Detta har gjorts med utgångspunkt i David Thurfjells teori om betydelseförskjutningen av begreppet kristen. Resultatet av studien bekräftar att begreppet kristen verkar genomgått en förskjutning, där den kristna identiteten ofta associeras med riter och dogmer. Detta kopplas även samman med arvet från kyrkan, där kyrkan trots att den tappat sin roll som maktinnehavare fortfarande definierar den rådande synen på kristendomen. Konsekvenserna av detta upplevs vara en splittrad identitet där Pingstvännerna ständigt ställs gentemot icke-kristnas och andra kristnas förväntningar på hur de ska leva, samtidigt som de själva ska navigera sig fram i hur de uppfattar att de bör leva utifrån sin tro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)