Ett realistiskt alternativ? : Solbyn och det relationella platsskapandet, 1978-2010

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag ekobyn Solbyn i ett historiskt perspektiv med hjälp av Doreen Masseys och Allan Preds kulturgeografiska teorier om plats. Solbyn ses i ljuset av ett längre skeende, som en del av en kritik mot det etablerade moderna samhället genom formulerandet av ett naturnära alternativ. Detta alternativ förstås även med Michael Foucaults begrepp heterotopi. Undersökningen är baserad på Solbyns egna protokoll och intervjuer med boende. Slutsatsen är att plats måste ses som något rörligt, något som förändras. Den alternativa platsen Solbyn kan inte heller ses som en enkel motplats i relation till ett samhälle. Jag menar att platser som denna måste ses som en typ av mellanplats. Någonting mellan det rena avståndstagandet och det totala accepterandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)