Mekanismerna bakom en mans våld : En fallstudie av mordet på en ung kvinna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Författare: Bettina Lind; Sofia Östlund; [2020]

Nyckelord: Våld i nära relationer; mord; kontroll; makt;

Sammanfattning: Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt utåtagerande våldsmönster. Resultatet från studien påvisade hur man i det enskilda fallet till stor del kunde förklara våldets orsaker, motiv och tillvägagångssätt. Man fann bakomliggande mekanismer till våldsutövandet genom kategorin “sociala problem och våld”, medan våldsmönstret speglades bäst i Johnsons typologi Coercive Controlling Violence. Gärningsmannens aggressiva drivkraft bedömdes i denna studie vara proaktiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)