Sökning: "Bettina Lind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bettina Lind.

 1. 1. Mekanismerna bakom en mans våld : En fallstudie av mordet på en ung kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Bettina Lind; Sofia Östlund; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mord; kontroll; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt utåtagerande våldsmönster. LÄS MER

 2. 2. Skolpersonals syn på inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning i olika skolformer. : En intervjustudie i tre svenska kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gunilla Lind Johansson; Maria Ljung Jonsson; Bettina Nordin; [2018]
  Nyckelord :förskola; grundskola; särskola; förutsättningar och hinder; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; systemteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur några yrkesroller inom förskola, grundskola och särskola såg på inkludering av barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet. Förskolan ska bereda plats för alla barn, sedan erbjuds grundskolan eller särskolan som två parallella skolformer. LÄS MER