ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Misha Eklund; [2023-03-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. Lagar och regler skyddar mot diskriminering i allmänheten och i vården. Ett vårdmöte är vårdande om det stödjer patienten i hälsoprocessen och sker i vårdgemenskap. Teorier om närhetsetik ger grunder för etiskt handlande i vårdmöten. Sjuksköterskan har stöd av kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor och ICN:s etiska kod i sitt möte med HBTQI-personer. Vårdlidande finns i fyra kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Syfte: Att beskriva HBTQI­ personers upplevelser av vårdmöten inom öppenvården. Metod: Strukturerad litteraturstudie av kvalitativa artiklar. En induktiv ansats användes. Kvalitetsgranskning gjordes enligt Forsberg och Wengströms checklista. Resultat: Tre teman samt underteman framstod. De tre temana var; Att ses som avvikande, att ha begränsad tillgång till god vård, att vårdas som person. Slutsats: Många av HBTQI-personers upplevelser av vårdmöten är negativa och innebär vårdlidande. Dock finns exempel på positiva upplevelser där vårdmötet är vårdande. Negativa upplevelser handlar om situationer där HBTQI-personer upplevt stigma, diskriminering eller dåliga attityder från vårdpersonal. De påverkas också av hetero- och cisnormativitet samt kunskapsbrist bland vårdpersonalen. Positiva upplevelser uppstår när HBTQI-personer känner sig trygga, kan kommunicera med vårdpersonalen samt slipper stigma. Utbildning botar kunskapsbrist och sjuksköterskan kan ta hjälp av närhetsetiken och ICN:s etiska kod för att skapa vårdande möten med HBTQI-personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)