Psykologstudenters attityder till och erfarenheter av att bedriva terapi via videosamtal

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Linda Ljungskog; [2021-02-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Våren 2020 fick psykologstudenterna vid Göteborgs universitet med kort varsel och utan föregående utbildning i internetbehandling ställa om de traditionella psykoterapier de bedrev på skolans psykoterapimottagning till terapier via videosamtal. Anledningen var rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att högskolestudier skulle bedrivas på distans på grund av covid-19-pandemin. Syftet med studien var att undersöka psykologstudenters attityder till och erfarenheter av att bedriva terapi via videosamtal under covid-19-pandemin våren 2020. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta psykologstudenter. Intervjusvaren analyserades genom tematisk analys, vilket resulterade i utarbetandet av tre teman: ”Inte som förväntat”, ”Det finns både för- och nackdelar” och ”Omständigheter som påverkar attityden till terapi via videosamtal”. Psykologstudenternas erfarenheter speglade på många sätt vad mer erfarna behandlare har förmedlat i tidigare studier om internetbehandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)