Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. Teoretiska perspektiv: Författarna har baserat studien på tidigare forskning inom fundamental analys i allmänhet och Piotroskis F-score i synnerhet. Tre prissättningsmodeller; CAPM, trefaktormodellen och femfaktormodellen har varit centrala för studiens syfte. Empiri: Studien grundas på analyser av avkastning i relation till risk på den europeiska marknaden och omfattar 17432 observationer över perioden 1998 - 2019. Urvalet har filtrerats utifrån kriterier och F-scores nio signaler. Resultat: Piotroskis investeringsstrategi visar sig effektiv för att nå riskjusterad överavkastning baserat på alla riskfaktorer som introduceras i undersökningen. F-score är även effektiv för att separera bolag med hög avkastning från bolag med låg avkastning i de enklare riskmodellerna med få riskfaktorer men misslyckas med hänsyn till riskfaktorerna i femfaktormodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)