Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Arbete grundar sig i den komplexa och osäkra framtid som kustlandskapet står införpå grund av havsnivåhöjningen och fokuserar på Skånes särskilt utsatta kust. Idag utgår de anpassningsåtgärder som görs från en beräknad havsnivåhöjning på upp till 1 meter mellan åren 1990 och 2100. Det finns även en osäkerhet kring att kunna förutse när högvatten inträffar, vilka beräknas kunna bli upp till ca +3,5 m med en havsnivåhöjning på 1 m. En viktig del att ha med i beräkningarna är också att klimatförändringarna och dess effekter kvarstår även efter år 2100, då havet troligen kommer höjas i än snabbare takt. Denna osäkerhet gällande kustens framtida förändring, gör det svårt att bedöma vilka utgångspunkterna förklimatanpassnings-åtgärderna bör vara. Förändringar ses lätt som ett hot som måste stoppas för att kunna behålla det vi har idag. Vi vet att klimatförändringarna, även om vi lyckas motverka dess effekter, kommer leda till dramatiska förändringar av kustlandskapet men inte exakt hur dessa kommer att se ut. Det vi däremot kan påverka är de metoder och strategier vi väljer för att bemöta dessa förändringar. Detta examensarbete inom landskapsarkitektur syftar till att bidra till förståelsen av kustlandskapets förändring och hur denna kan hanteras på både en individuell och en samhällelig nivå. Detta görs genom att fokusera på naturanpassade metoder för kust- och erosionsskydd och undersöka den effekt som användandet av dessa kan ha för kustlandskapet. För att verka mot en hållbar utveckling av våra kuster, arbetar naturanpassade metoder, till skillnad från traditionella ”hårda” metoder så som kajer, stenskoningar och hövder, med kustens naturliga processer istället för mot dem. För att på så sätt skapa skydd som är flexibla och anpassningsbara i en osäker framtid. Arbetet består av en litteraturstudie som utgår från Skånes kust samt en platsanalys och ett gestaltningsförslag i Trelleborg, där en förestående exploatering av det västra hamnområdet gör frågan om val av kustskydd aktuell för kommunen. Det resultatet av arbetet visar är att naturanpassade metoder för kust- och erosionsskydd kan bidra till att skapa kustlandskap som är hållbara genom sin flexibilitet men också genom att skapa möjligheter att på olika sätt uppleva och de naturliga processer som ger kusten dess form. Genom att skapa en förståelse för dessa processer i och genom själva landskapet kan enskilda människor men också samhället i stort bli bättre rustat för att anpassa sig till och acceptera kustens förändring, både de naturliga förändringarna och de skapade av människan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)