Diversity Marketing - är etnicitet tillämpbart som marknadsföringsverktyg?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Diversity Marketing eller mångfaldsmarknadsföring är ett fenomen som har spridits från USA till andra delar av världen senaste decennierna. Etnicitet och kulturell tillhörighet uppfattas allmänt påverka bland annat konsumtionsmönster och individers preferenser. Det innebär att etnicitet har kommit att bli en segmenteringsvariabel och uppfattas vara ett tillämpbart marknadsföringsverktyg. Vår utgångspunkt för uppsatsen är att etnicitet och kulturell tillhörighet inte problematiseras i de sammanhang där Diversity Marketing förekommer. Dessutom finns det en direkt risk att en betoning av till exempel etnicitet bidrar till att individer kategoriseras och fastnar i oföränderliga identiteter. Ytterligare en risk med Diversity Marketing är att marknadsföringen framställs utifrån ett postkolonialt synsätt. I uppsatsen har vi kommit fram till att etnicitet kan användas som segmenteringsvariabel och som marknadsföringsverktyg under vissa förutsättningar. Dessa innefattar bland annat en stor medvetenhet och kännedom om den avsedda målgruppen samt en förståelse för att identiteter är sociala konstruktioner vilket gör att dessa kan påverkas och ändras med tiden. Ytterliggare viktiga faktorer som måste beaktas är individens egen etniska självmedvetenhet och det faktum att individer idag kan röra sig mellan flera olika identiteter där etnicitet utgör en identitet. Innebörden av etnicitet kan vara mycket individuell och därigenom kan det vara problematiskt att generalisera en föreställning till en större etnisk grupp. Även hur samhällets integrationspolitik är utformad och de bakomliggande faktorerna till migrationen påverkar tillämpbarheten hos Diversity Marketing. Uppsatsen är i huvudsak en litteraturstudie som vi kompletterar med ett mindre antal intervjuer. Vi har valt att analysera marknadsföringslitteratur i ämnet i förhållande till litteratur från andra vetenskapliga fält som bland annat belyser företeelser som etnicitet och kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)