3D- modellering med LAS-data : Tester i ett licensierat- och i ett Open source-program

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad förståelse. Lidköpings kommun vill kunna använda sin LiDAR-data till att visualisera byggnader samt kunna kombinera flera datalager med 3D-visualiseringar för att kunna skapa användbara karttjänster. I dagsläget finns det ingen programvara som kan skapa 3D-modeller av LiDAR-data i kommunen. Lidköpings kommun är intresserade av vilka alternativ för GIS-programvaror som finns. De programvaror som valts ut för att skapa 3D-modeller i studien är ArcGIS Pro och QGIS. ArcGIS Pro är en erkänd GIS-programvara på marknaden. Den är licensierad och kostsam. QGIS däremot är en GIS-programvara som är gratis och uppbyggd på fri källkod, vilket gör det möjligt att själv skapa algoritmer som sedan kan användas i programmet. Studien är en jämförelse mellan en programvara som är kostsam och en som är gratis. Metoden som används för att jämföra de båda programvarorna består av tre steg. Steg 1 är en programvarujämförelse, där olika påståenden ställer programvarornas kapacitet mot varandra. Steg 2 är en kontroll av lägesosäkerhet där koordinaterna av 3D-modellernas byggnadshörn jämförs med koordinater inmätta med totalstation. RMSE används för att jämföra lägesosäkerheten. Steg 3 är en visualiseringsanalys som sker igenom ett frågeformulär, vilket går ut till personer som är bekanta med GIS och 3D. Frågeformuläret ställer bilder med 3D-modeller från båda programvarorna mot varandra. Resultatet av samtliga tre steg visar, enligt metoden som har utförts, att ArcGIS Pro är den bättre programvaran. I steg 1 hade ArcGIS Pro fördelar på fem av åtta påståenden jämfört med QGIS. QGIS hade dock mindre tidsåtgång än ArcGIS Pro. I steg 2 hade ArcGIS Pro RMSE för höjd värdet; 1,617, vilket var lägre än RMSE-värdet; 1,961 i QGIS. Enligt svaren från enkäten i steg 3 bedömde ca 90 % av de svarande att ArcGIS Pro var det bättre programmet i de flesta avseenden för de avsedda ändamålen. Vissa jämförelser blev inte helt jämna. QGIS hade minst tidsåtgång för att det inte blev lika mycket felkoder som behövde undersökas som i ArcGIS Pro, även om processen för skapandet av 3D-modeller gick snabbare i ArcGIS Pro. Lägesosäkerhetsjämförelsen på höjd i ArcGIS pro var närmare de inmätta punkterna, då takmodellen skapade större tydlighet. Det blev lättare att se var taket började. I QGIS fanns det ingen takmodell, vilket gjorde det svårare att få höjden exakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)