Man behöver verkligen varandra : En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Titel: “Man behöver verkligen varandra” - En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen. Författare: Martina Johnsträd och Per Jonsson Arbetssituationen för socialsekreterare är idag mycket komplex, arbetsbelastningen är hög, många kommuner lider av hög personalomsättning och sjukskrivningarna har de senaste åren ökat. En skyddsfaktor för när arbetssituationen präglas av höga krav och låg kontroll är socialt stöd. Socialt stöd har visat sig ha en skyddande effekt även i de fall då arbetsbelastningen är hög. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare upplevde sin arbetssituation och hur de upplevde det sociala stödet på arbetsplatsen. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: “Vilka faktorer påverkar socialsekreterares arbetssituation?” och “Vilka erfarenheter har socialsekreterare av socialt stöd på arbetsplatsen?” Uppsatsen genomfördes utifrån en kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sju socialsekreterare yrkesverksamma inom barn- och familj eller ekonomiskt bistånd. Krav-kontroll-stödmodellen användes som teori för att analysera uppsatsens resultat. Enligt uppsatsens resultat framkom att socialsekreterarna värderade socialt stöd högst av allt när det kom till avgörande faktorer för att trivas och stanna på en arbetsplats. Majoriteten av socialsekreterarna hade en positiv upplevelse av sin arbetssituation trots att de upplevde hög arbetsbelastning och andra påfrestningar i arbetet vilket förklaras med krav-kontroll-stödmodellen där hög kontroll ihop med höga krav utformar en arbetssituation som främjar lärande och kan begränsa negativ stress.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)