Motiverande lektionsformer i matematik : - En enkätstudie om vilka lektionsformer och medierande redskap som mellanstadieelever upplever gynnar deras lärande och motivation till matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: I dagens skola har många elever en oroskänsla inför matematik, vilket påverkar prestationerna negativt. Genom att öka motivationen förväntas prestationerna göra detsamma. Om elever får arbeta genom lektionsformer de känner att de lär sig av ökar motivationen. Syftet med denna enkätstudien var att ur ett elevperspektiv undersöka vilka lektionsformer som elever i mellanstadiet upplever att de lär sig bra av och därmed blir motiverade av. 189 elever deltog i studien. För att analysera resultatet valdes det sociokulturella perspektivets medierande redskap för att skapa ett analysverktyg. Resultatet visade att matteboken, matematiska spel samt lärarledd genomgång uppskattades något mer av eleverna än de resterande lektionsformerna. Det fanns inga samband mellan dessa vad gällde vilka medierande redskap som används. Enda sambandet som hittades var att många elever från urvalsgruppen använt dessa lektionsformer till skillnad från vissa andra. Slutsatsen antyder att en varierad undervisning bestående av olika lektionsformer samt olika medierande redskap gynnar elevernas lärande och motivation samt hur ofta en lektionsform praktiseras i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)